logo

Czynności notarialne

Notariusz Karolina Pietkowska-Haas - Czynności notarialne

  Spis czynności

 • Umowa zbycia nieruchomości gruntowej
  (np. Darowizna, sprzedaż)
 • Umowa zbycia nieruchomości lokalowej
  (np. Darowizna, sprzedaż)
 • Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  (np. Darowizna, sprzedaż)
 • Ustanowienie hipoteki, służebności lub użytkowania
 • Poświadczenie dziedziczenia
 • Dodatkowe dokumenty najczęściej wymagane do dokonania czynności notarialnej

Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (np. Darowizna, sprzedaż)

Potrzebne dokumenty

Odpis zwykły księgi wieczystej

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z kartoteki budynków, jeżeli nieruchomość jest zabudowana

Zaświadczenie dot. Przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym lub rewitalizacji

Zaświadczenie dot. Objęcia nieruchomości planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów

Podstawa nabycia (np. Akt notarialny, postanowienie sądu)

Umowa zbycia nieruchomości lokalowej (np. Darowizna, sprzedaż)

Potrzebne dokumenty

Odpis zwykły księgi wieczystej

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru lokali

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub od zarządu wspólnoty zarządzającej nieruchomością wspólną

Podstawa nabycia (np. Akt notarialny, postanowienie sądu)

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np. Darowizna, sprzedaż)

Potrzebne dokumenty

Odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla tego prawa

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dot. Tego prawa i lokalu

Podstawa nabycia (np. Akt notarialny, postanowienie sądu)

Ustanowienie hipoteki, służebności lub użytkowania

Potrzebne dokumenty

Odpis zwykły księgi wieczystej

Wypis z rejestru gruntów

Podstawa nabycia (np. Akt notarialny, postanowienie sądu))

Dokument garficzny przedstawiający zakres wykonywania słuzebności lub użytkowania

Poświadczenie dziedziczenia

Potrzebne dokumenty

Odpis aktu zgonu osoby zmarłej

Zaświadczenie o numerze pesel pobrane z urzędu gminy/miasta wg ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej

Odpis aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej

Odpisy aktów urodzenia dzieci osoby zmarłej albo aktów małżeństwa, jeżeli dzieci osoby zmarłej zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, praw użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczych własnościowych praw do lokalu wchodzących w skład spadku

Testament osoby zmarłej

Dodatkowe dokumenty najczęściej wymagane do dokonania czynności notarialnej

Potrzebne dokumenty

Jeżeli przedmiot czynności zbycia (np. Darowizna, sprzedaż) lub obciążenia (np. Hipoteka, służebność) został nabyty w spadku, tytułem zapisu lub polecenia testamentowego albo przez zasiedzenie potrzebny jest dokument z urzędu skarbowego potwierdzający uregulowanie podatku od spadków i darowizn

Jeżeli przedmiot czynności zbycia (np. Darowizna, sprzedaż) lub obciążenia (np. Hipoteka, służebność) został nabyty w 2007 roku lub póżniej w drodze darowizny, polecenia darczyńcy albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności potrzebny jest dokument z urzędu skarbowego potwierdzający uregulowanie podatku od spadków i darowizn

Jeżeli zmieniły się parametry nieruchomości (np. Numer ewidencyjny działki gruntu, powierzchnia oraz położenie) zamiast wypisu z rejestru gruntów potrzebny jest wyrys z mapy ewidencyjnej z przeznaczeniem do wpisu w księdze wieczystej

Jeżeli dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów należy skompletować wszystkie podstawy nabycia nieruchomości przez kolejnych właścicieli, począwszy od pierwotnego źródła nabycia (np. Postanowienie o zasiedzeniu lub akt własności ziemi) oraz pobrać informację o braku księgi wieczystej

Jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość rolna i nabywana jest przez rolnika potrzebne są dokumenty potwierdzające status rolnika, tj. Oświadczenie prowadzącego gospodarstwo rolne potwierdzone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych

Jeżeli przedmiotem zbycia jest mieszkanie albo grunt zabudowany budynkiem potrzebne jest zaświadczenie o braku osób zameldowanych

Czynności notarialne

W każdym przypadku dokonywania czynności w kancelarii notarialnej wymagany jest ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Wskazane dokumenty są dokumentami z reguły wymaganymi przy czynnościach notarialnych danego rodzaju, przy czym w danym stanie faktycznym mogą okazać się niezbędne również inne dokumenty. W celu ustalenia dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności prosimy o ustalenie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotu czynności i kontakt z kancelarią. Na żądanie stron odpis ksiegi wieczystej może być wydrukowany bezpośrednio w kancelarii po jego uzyskaniu z centrali centralnej informacji księg wieczystych.

Oferta kancelarii

Kancelaria notarialna świadczy usługi prawne w zakresie dokonywania czynności notarialnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Przejdź do pełnej oferty
 • Sporządza akty notarialne

 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

 • Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

 • Sporządza poświadczenia

 • Doręcza oświadczenia

 • Spisuje protokoły

 • Sporządza protesty weksli i czeków