logo

Kancelaria Notarialna

Kancelaria notarialna

Czynności dokonywane są w języku polskim. Jeżeli w czynności uczestniczy osoba nie posługująca się językiem polskim albo strony chcą dokonania czynności dodatkowo w języku obcym to w czynności powinien uczestniczyć tłumacz przysięgły tego języka obcego.

Czynności dokonywane są w siedzibie kancelarii notarialnej. Dokonanie czynności w innym miejscu jest możliwe, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

oferta

Akty notarialne

oferta

Poświadczenia

oferta

Akty poświadczenia dziedziczenia

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • Sporządza akty notarialne

 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

 • Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

 • Sporządza poświadczenia

 • Doręcza oświadczenia

 • Spisuje protokoły

 • Sporządza protesty weksli i czeków

 • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

 • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 • Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

 • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 • Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – od dn. 25.11.2018r.

 • Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie.

Wynagrodzenie notariusza w większości przypadków zależne jest od wartości przedmiotu czynności i wyliczane jest w oparciu o stosowne przedziały kwotowo-procentowe. W każdym przypadku wynagrodzenie notariusza podlega zwiększeniu o podatek vat – obecnie stawka 23%.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów przy dokonywaniu czynności notarialnej pobiera podatki. Jeżeli w związku z dokonaniem czynności notarialnej składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę płatę. W celu ustalenia dokładnej wysokości opłat związanych z dokonaniem określonej czynności notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.